Grzegorz Kruk

okręg 14

E-mail:  grzegorz.kruk@dlamiasta.pl

Szanowni Państwo,

 

W poprzednich wyborach obdarzyli mnie Państwo swoim zaufaniem i to dzięki Waszemu poparciu zostałem wybrany do Rady Miasta Józefowa.

Upływająca kadencja obok realizacji dużych inwestycji  ogólnomiejskich to również wiele mniejszych, lokalnych przedsięwzięć realizowanych na terenie miasta, a w szczególności Michalina Zachodniego. Chciałbym podziękować za okazane zaufanie i potwierdzić realizację moich wyborczych postulatów

Dotrzymałem słowa!!!

W okręgu wyborczym nr 14, który reprezentowałem , dzięki mojej determinacji i przy wsparciu  radnych reprezentujących pozostałe okręgi w Michalinie, zrealizowano takie inwestycje i działania ,jak:

 • Rozbudowa parkingów i zagospodarowanie terenu w pobliżu stacji PKP Michalin poprzez nasadzenia ozdobnych krzewów,
 • Budowa kolejnych odcinków nowego chodnika oraz asfaltowej ścieżki rowerowej w ciągu ul. Granicznej (podniesienie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoły orazkomfortu dla okolicznych mieszkańców)
 • Budowa bezpiecznego ronda u zbiegu ul Granicznej i Wawerskiej, jako rozwiązania podnoszącego bezpieczeństwo rodziców, opiekunów, dzieci i młodzieży uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej
 • Odzyskano obiekty przy ul. Sienkiewicza 2 na potrzeby zajęć dydaktycznych sąsiedniej szkoły podstawowej; obecnie trwa ich termomodernizacja i rozbudowa
 • Uruchomiono profilaktyczne programy zdrowotne dedykowane szerokiej grupie pacjentów w przychodni w Michalinie, zwiększyła się dostępność do usług medycznych dla seniorów
 • Zbudowano chodniki oraz ścieżki rowerowe w ul. Piłsudskiego, 3-go Maja oraz Granicznej (obecnie są modernizowane w ramach dofinansowania w programie ZIT)
 • Wyremontowano zniszczoną nawierzchnię dróg powiatowych:ul.3-go Maja, Granicznej oraz Piłsudskiego ( nastąpiła poprawa bezpieczeństwa użytkowników tych szlaków zarówno wśród pieszych jak i kierowców)
 • W rejonie szkoły podstawowej w Michalinie pobudowano miasteczko ruchu drogowego, gdzie dzieci i młodzież będą uczyły się właściwych oraz bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym
 • Wymieniono stare oświetlenie uliczne w ciągu ul. Słonecznej i Uśmiech, Armii Krajowej na nowoczesne energooszczędne lampy LED
 • Uruchomiono sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Piłsudskiego i Skorupki
 • Doświetlono niebezpieczne przejście dla pieszych w ul. Piłsudskiego w pobliżu ul. Wąskiej (rejon osiedla OSM)
 • Zmodernizowano linię energetyczną wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Teatralnej
 • Ustawiono lustra drogowe w miejscach o ograniczonej widoczności u zbiegu ulic Cichej i Słonecznej, Zawiszy i Granicznej
 • Zadbano o bieżące oczyszczenie i utrzymanie dróg i chodników
 • Ustawiono większą ilość koszy na śmieci na ulicach Michalina
 • Teren u zbiegu ul. Granicznej i Skorupki zagospodarowano i przekształcono w klimatyczny, przyjazny skwer dający chwile relaksu i kojącego wytchnienia (pierwszy w tej części miasta!)

W mojej ocenie teren Michalina zachodniego w ciągu upływającej kadencji uległ zdecydowanej zmianie i poprawie. Wierzę, że Państwo również to zauważyli korzystając codziennie z nowej infrastruktury.

Czas ostatnich 4 lat został przeze mnie efektywnie wykorzystany dla dobra naszej społeczności.

Kilka słów o sobie

Jestem józefowianinem od  urodzenia, to jest od 48 lat. Tu mieszkam, chodziłem do podstawówki przy ul. Granicznej, a potem założyłem rodzinę i rozbudowałem rodzinny dom. Ukończyłem studia wyższe o profilu techniczno-ubezpieczeniowym na Akademii Finansów w Warszawie.

Od szeregu lat aktywnie uczestniczę w życiu publicznym Józefowa. Jestem współorganizatorem charytatywnego Józefowskiego Jarmarku „Gwiazdobranie i Dawanie”. Dochód z tej imprezy wspomaga niepełnosprawne dzieci z terenu Józefowa (podopiecznych Fundacji „Zdążyć z pomocą”). Wspólnie z żoną Małgosią jesteśmy partnerami Festiwalu Otwartych Ogrodów, imprezy plenerowej o charakterze artystycznym, która jest obecna od 10 lat w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Józefowa. Aktywnie współpracuję z Miejskim Ośrodkiem Kultury, wspierając lub uczestnicząc w wielu interesujących inicjatywach, które tam powstają. Działalność społeczna daje mi poczucie ogromnej satysfakcji.

Dlaczego kandyduję?

Lista potrzeb i Państwa oczekiwań, które wymagają realizacji wciąż jest długa i dlatego zamierzam dalej pracować na rzecz Michalina, tak aby nie różnił się od bardziej zadbanych i doinwestowanych rejonów Józefowa. Posiadam niezbędną wiedzę oraz konieczne doświadczenie, by tego dokonać. Moje najważniejsze zadania to:

 • Kontynuacja projektu wodociagów i kanalizacji z budową własnej oczyszczalni ścieków wraz z obniżeniem kosztów usług komunalnych dla mieszkańców naszego miasta
 • Remont tych odcinkow ulic, które nie mają jeszcze utwardzonej nawierzchni (Mała, Teatralna, Ziarnista, Uśmiech)
 • Wyeliminowanie miejsc szpecących estetykę Michalina wraz z urządzeniem terenów zieleni miejskiej
 • Obniżenie kosztów transportu zbiorowego dla mieszkańców miasta (SKM i KM)
 • Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego i zwiększenie patroli służb mundurowych w miejscach o szczególnym zgrożeniu
 • Zapewnienie właściwej opieki i pomocy, szczególnie ludziom przewlekle chorym, samotnym oraz ubogim
 • Kontynuacja remontów, konserwacji i napraw nawierzchni chodników (ul. Westerplatte)
 • Dalsza budowa, wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego Michalina Zachodniego (ul.Wąska)
 • Dbałość o czystość i estetykę przestrzeni publicznej naszej części miasta (nowe nasadzenia krzewów ozdobnych i kwiatów)
 • Organizacja imprez kulturalnych i międzysąsiedzkich na terenie Michalina
 • Niezbędne powiększenie bazy lokalowej na potrzeby przedszkoli oraz szkół podstawowych
 • Dalsza rozbudowa i modernizacja zasobów mieszkaniowych oraz poprawa warunków lokalowych

Oczekuję, że Państwo będziecie uzupełniać ta listę zgłaszając swoje propozycje ważnych przedsięwzięć wymagających realizacji na terenie naszego Michalina.

Szanowni Państwo!
Jeżeli doceniacie moje dokonania w poprzedniej kadencji samorządu i chcecie kontynuacji pozytywnych zmian, które nastąpiły w naszym Michalinie – to  proszę o Wasz głos.

Bo liczy się Michalin!