Bonus dla młodych rodziców rozliczających podatki w Józefowie!

Od 1 grudnia 2023 roku józefowski MOPS będzie przyjmował wnioski o wypłatę 400 zł miesięcznie „bonu żłobkowego” na opiekę dziecka w dowolnym żłobku.

Bon przysługuje na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia roku, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia. Warunki, które muszą zostać spełnione, by bon został przyznany:

  • oboje rodzice zamieszkują na terenie gminy miasta Józefowa i rozliczają podatek dochodowy w urzędzie skarbowym w Otwocku, ze wskazaniem gminy miasta Józefowa jako miejsca zamieszkania,
  • rodzice zawarli umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna, • oboje rodzice są zatrudnieni lub wykonują inną pracę zarobkową, uczą się w formie dziennej lub studiują stacjonarnie albo odbywają staż,
  • rodzice nie korzystają z urlopu wychowawczego na dziecko,
  • w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez jednego lub oboje rodziców świadczenie przysługuje do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Dodaj swój komentarz