Józefów zajął pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2022 roku.

Raport przygotowywano na podstawie obiektywnych danych składanych przez samorządy do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pod uwagę brano siedem wskaźników oceny kondycji finansowej: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Ranking został przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Dodaj swój komentarz